Umieszczanie reklam zewnętrznych a przepisy prawa

reklama na zewnątrzUmieszczanie reklam zewnętrznych, takich jak banery, czy bilbordy, wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów prawa, które mają na celu ochronę krajobrazu oraz interesów społecznych i gospodarczych. W Polsce regulacje te są zawarte w ustawie o ochronie przyrody, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. 

Jakie są procedury uzyskania zgody na umieszczenie reklamy zewnętrznej?

Przed umieszczeniem reklamy zewnętrznej, należy uzyskać stosowną zgodę od właściwego organu administracji publicznej. W przypadku terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zgoda ta może być wyrażona w postaci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli natomiast dany teren nie jest objęty miejscowym planem, konieczne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W obu przypadkach wnioskodawca powinien przedstawić projekt reklamy oraz opis jej wpływu na otoczenie, a także uzasadnić potrzebę umieszczenia reklamy w danym miejscu. Warto również pamiętać, że niektóre rodzaje reklam, takie jak te oświetlone czy ruchome, mogą wymagać dodatkowych zezwoleń, np. związanych z ochroną środowiska czy bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących reklam zewnętrznych

Naruszenie przepisów dotyczących umieszczania reklam zewnętrznych może skutkować nałożeniem na sprawcę kary administracyjnej, której wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali naruszenia. W przypadku umieszczenia reklamy bez wymaganej zgody lub wbrew jej warunkom, organy administracji publicznej mogą nakazać usunięcie reklamy oraz nałożyć na sprawcę grzywnę. Ponadto, osoba odpowiedzialna za umieszczenie nielegalnej reklamy może zostać pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym podmiotom, np. właścicielom nieruchomości czy sąsiednim przedsiębiorcom. W skrajnych przypadkach, jeśli działania sprawcy mają charakter rażąco naruszający przepisy prawa, może on także zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.